Piše: C. R.

Državni proračun je po preliminarnih podatkih v prvem polletju letošnjega leta zabeležil približno 6,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 968 milijonov evrov oziroma 18 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Odhodki so medtem znašali 6,5 milijarde evrov in so bili za 849 milijonov evrov ali 11,6 % nižji od enakega obdobja lani. Proračunski primanjkljaj je v prvem polletju znašal 128 milijonov evrov.

Davčni prihodki so v prvem polletju znašali skoraj 5,4 milijarde evrov in so za 19,8 % ali 884 milijonov evrov višji kot v enakem lanskem obdobju.

Prihodki od dohodnine so v prvih šestih mesecih znašali 910 milijonov evrov in so glede na primerljivo obdobje lani višji za 6,8 %.

Prilivi od davka na dodano vrednost so znašali 2,3 milijarde evrov, kar je 22 % oziroma 410 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Rast prilivov je odraz lanske zaustavitve gospodarske aktivnosti in potrošnje ter posledično učinka zadržane potrošnje. Na rast vpliva tudi visok indeks cen življenjskih potrebščin.

Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so v obravnavanem obdobju znašali 942 milijonov evrov in so bili za 50,2 % oziroma 315 milijonov evrov višji glede na enako obdobje lani, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij. Prihodki od trošarin so znašali 665 milijonov evrov in so bili za 3 % ali 19 milijonov evrov višji kot v enakem obdobju lani.

Nedavčni prihodki so bili v prvih šestih mesecih realizirani v višini 361 milijonov evrov in so za 87 milijonov evrov ali 19,4 % nižji kot v enakem obdobju lani. Lani smo prejeli 164 milijonov evrov prihodkov iz podeljenih koncesij za radijske frekvence, medtem ko jih letos ne bomo.

Prejeta sredstva iz Evropske unije so v prvi polovici leta dosegla 534 milijonov evrov in so za skoraj 124 milijonov višja od primerljivega obdobja v lanskem letu.

Za stroške dela ožje državne uprave je bilo v prvi polovici leta namenjenih 772 milijonov evrov oziroma skoraj 73 milijonov evrov ali 8,6 % manj kot v enakem obdobju lani. Znižanje je v večji meri posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.

Izdatki za obresti so v obravnavanem obdobju dosegli 350 milijonov evrov, kar je 80 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos namenili 969 milijonov evrov, kar je 33,4 % ali 487 milijonov evrov manj kot lani. Za skoraj 23 milijonov evrov ali 23,7 % so se zaradi nižjega števila nezaposlenih znižali transferi nezaposlenim.

Za investicije je državni proračun v prvi polovici leta namenil 419 milijonov evrov oziroma 95 milijonov evrov ali 29,4 % več kot v enakem obdobju lani.

Vir: Gov.si