Piše: C. R.

Državni proračun je v prvih sedmih mesecih po preliminarnih podatkih zabeležil približno 7,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,1 milijarde evrov oziroma 17,9 % več kot v primerljivem obdobju lani. Odhodki so se primerjalno znižali za približno 879 milijonov evrov oziroma 10,5 % na 7,5 milijarde evrov. Proračun je tako v prvih sedmih mesecih zabeležil približno 252 milijonov evrov primanjkljaja.

Davčni prihodki so v prvih sedmih mesecih dosegli približno 6,1 milijarde evrov in so za 19,3 % ali 993 milijonov evrov višji kot v enakem lanskem obdobju.

Prilivi iz davka na dodano vrednost so v obravnavanem obdobju dosegli približno 2,7 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 19,1 %. Razloga za to sta predvsem lanska zaustavitev gospodarske aktivnosti in potrošnje v času epidemije ter posledičen učinek zadržane potrošnje. Na rast DDV vpliva tudi visoka inflacija.

Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so dosegli približno 1 milijardo evrov in so za 47,5 % višji kot v enakem obdobju lani. To je posledica boljšega poslovanja podjetij.

Prilivi od dohodnine so se v obravnavanem obdobju zvišali za 2,9 % na približno 832 milijonov evrov, prihodki od trošarin pa so dosegli okoli 816 milijonov evrov in so bili za 3,1 % višji kot v enakem obdobju lani.

Nedavčni prihodki so dosegli okoli 433 milijonov evrov, kar je 15 % manj kot v enakem obdobju lani. Lani smo prejeli 164 milijonov evrov prihodkov iz podeljenih koncesij za radijske frekvence, medtem ko letos tega priliva ne bo.

Iz Evropske unije smo prejeli 569 milijonov evrov, kar je približno 137 milijonov evrov več od primerljivega obdobja v lanskem letu.

Za stroške dela ožje državne uprave smo v sedmih mesecih namenili približno 904 milijone evrov, kar je 7,4 % manj kot v enakem obdobju lani. Znižanje je v večji meri posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.

Izdatki za obresti so dosegli približno 406 milijonov evrov in so za slabih 87 milijonov evrov nižji od primerljivega obdobja v lanskem letu.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos namenili približno 1,2 milijarde evrov oziroma 32,2 % manj kot lani. Za 26 milijonov evrov ali 22,2 % so se zaradi nižjega števila nezaposlenih znižali transferi tej kategoriji ljudi.

Državni proračun je za investicije v obravnavanem obdobju namenil okoli 523 milijonov evrov oziroma 25 % več kot v enakem obdobju lani.

Vir: Gov.si