Piše: C. R.

Primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja je v letu 2021 znašal 2.915 milijonov evrov ali 5,8 % BDP, kar je za približno 1,8 odstotne točke manj kot v letu 2020 (7,5 % BDP). K zmanjšanju primanjkljaja je prispevala hitrejša rast prihodkov nad odhodki.

Prihodki konsolidirane bilance javnega financiranja so v letu 2021 znašali 21,4 milijarde evrov, kar je 15,4 % več kot v letu 2020 in 11,2 % več kot v letu 2019. K rasti prihodkov so večji delež prispevali davčni prihodki, ki so bili glede na leto 2019 večji za 9,3 %. V primerjavi z letom 2020 so bili prihodki od dohodnine višji za 14,4 %, od davka od dohodkov pravnih oseb za 44,2 % in od davka na dodano vrednost za 19,9 %. Prihodki od prispevkov za socialno varnost so bili višji za 8,7 %.

Graf prikazuje gibanje prihodkov v letih 2019, 2020 in 2021. (foto: gov.si)

Odhodki konsolidirane bilance javnega financiranja so v letu 2021 znašali 24,3 milijarde evrov, kar je 10,1 % več kot v letu 2020 in 28,1 % več kot v letu 2019. K povečanju odhodkov so predvsem prispevali večji tekoči odhodki (za 13,8 % več kot v 2020), med njimi izdatki za plače (za 17,3 %), izdatki za blago in storitve (za 10,6 %) in prispevki delodajalcev za socialno varnost (za 7,4 %). Tekoči transferi so se povečali za 4,2 % glede na 2020, med njimi najbolj transferi posameznikom in gospodinjstvom (za 11,1 %), transferi drugim ravnem države (za 2,5 %), izdatki za subvencije pa so bili nižji za 40,2 % glede na leto 2020. Rast odhodkov je bila v največji meri posledica sprejetih ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19. V letu 2021 so največji delež med temi izdatki predstavljali ukrepi na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva (21,6 %), ukrepi na področju dela in prispevkov (24,0 %) in ukrepi na področju plač in nagrajevanja (29,5 %).

Investicijski odhodki in transferi so se glede na leto 2020 povečali za 26,4 %, v največji meri zaradi investicij v cestno in železniško infrastrukturo, v zdravstvo in investicij na področju izobraževanja, varovanja okolja in oskrbe z vodo.

Graf prikazuje gibanje odhodkov v letih 2019, 2020 in 2021. (foto: gov.si)

Državni proračun

Proračunski primanjkljaj je po predhodnih podatkih lani dosegel nekaj manj kot 3,1 milijarde evrov oziroma 6,1 % BDP, kar pomeni za 1,8 odstotne točke manj, kot so dovoljevale jeseni sprejete spremembe odloka (7,9 %).

Prihodki državnega proračuna so znašali 11,2 milijarde evrov, kar je za 23,1 % več kot v letu 2020 in 10,2 % več kot v letu 2019. K rasti prihodkov so največ prispevali višji prihodki od dohodnine, davka na dohodke pravnih oseb in davka na dodano vrednost.

Odhodki državnega proračuna so po predhodnih podatkih v letu 2021 znašali 14,3 milijarde evrov ali 13,4 % več kot v letu 2020. Rast odhodkov je predvsem posledica ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19 (2,8 milijarde evrov) in izdatkov za investicije (1,2 milijarde evrov ali 36 % več kot v 2020 in 32 % več kot v 2019). Navkljub povečanju so izdatki državnega proračuna še vedno za 736 milijonov evrov pod mejo določeno z Odlokom jeseni 2021.

Preliminarna realizacija državnega proračuna je že bila objavljena na spodnji povezavi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je po predhodnih podatkih v letu 2021 realiziral nekaj več kot 3,6 milijarde evrov prihodkov, ki so bili glede na leto 2020 višji za 12 %, glede na pred krizno leto 2019 pa za 17 %. K rasti so prispevala tako višja vplačila socialnih prispevkov (za 9 %) kot tudi višji transferji iz državnega proračuna (za 89 % glede na 2020), namenjeni predvsem kritju izdatkov epidemije. Ob spopadanju z epidemijo so odhodki ZZZS znašali okoli 3,5 milijarde evrov, kar je 5 % več kot v letu 2020, vendar pod mejo izdatkov, določeno z Odlokom iz aprila 2019. ZZZS je tako leto 2021 zaključil s presežkom v višini 120 milijonov evrov, kar je največ v zadnjih dvajsetih letih.

Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje (ZPIZ)

Prihodki in odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so bili lani izenačeni v rekordni višini 6,2 milijarde evrov, pri čemer so bili realizirani odhodki za več kot 40 milijonov evrov nižji glede na zgornjo mejo izdatkov, določeno z Odlokom aprila lani. Prihodki in odhodki so se povečali za 5 % (glede na 2019 za 13 %). Davčni prihodki so bili višji za 9 % ali 400 milijonov evrov (13 % ali okoli 570 milijonov evrov glede na 2019), predvsem na račun višjih prihodkov od socialnih prispevkov. Zaradi višjih prihodkov je bil transfer iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno lani za 9 % nižji kot v letu 2020.

Proračuni občin

Skupni prihodki proračunov občin so v letu 2021 znašali skoraj 2,5 milijarde evrov, kar je za 7,3 % več glede na leto 2020 za in za 11,9 % več glede na leto 2019. K rasti so največ prispevali višji prihodki od davkov na premoženje (9,9 % več kot v 2020 ali 6 % več kot v 2019) in višji transferni prihodki (20,1 % več kot v 2020 ali 14,8 % več kot v 2019). Že drugo leto zapored se je povečala povprečnina občinam. V letu 2020 se je povečala s 573,5 evra na 623,96 evra, v letu 2021 pa na 628,20 evra.

Skupni odhodki proračunov občin so v letu 2021 znašali 2,45 milijarde evrov in so bili glede na leto 2020 višji za 6,8 %, glede na leto 2019 pa za 9,3 %. K rasti so prispevali večji izdatki za blago in storitve (9,7 % več kot v 2020 oziroma 8,8 % več kot v 2019) in predvsem večji investicijski odhodki, ki so bili glede na leto 2020 višji za 11,6 %, glede na leto 2019 pa za 20,2 %.

Proračuni občin so v letu 2021 ustvarili presežek v višini 45,4 milijona evrov.

Vir: gov.si

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj